120 SAS
103 DEN
Houston Rockets
HOU -
- SHA
Shanghai Sharks