- SAS
- GSW
97 SAS
110 GSW
108 MIA
128 PHI
119 NOP
102 POR

MAGAZINES